Acupunctuur Praktijk Nieuw-Vennep

Algemene Voorwaarden

Onderstaand tref je de Algemene Voorwaarden beschreven in een Behandelingsovereenkomst.
Je kan dit alvast doorlezen voordat je op de afspraak komt. We zullen tijdens de eerste afspraak beiden deze overeenkomst tekenen.

Download de Behandelingsovereenkomst

 

Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst (volgens de Algemene Voorwaarden van de beroepsvereniging Zhong) 

De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode.

Op de behandelingsovereenkomst zal globaal worden weergegeven welke hoofdklacht de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en zal een indicatie gegeven worden met betrekking tot de behandelduur en frequentie.

Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd. De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 van tevoren) af te zeggen.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden).

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde behandelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich, indien zijn behandeling niet geschikt en/of toereikend is, de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts.

De cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft op te volgen en indien deze dit nodig acht een collega-therapeut of een arts te bezoeken.

De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut in overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat cliënt tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

De therapeut kan in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere therapeut heeft kunnen sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen is 1x per maand via een bankoverschrijving.